SIPAT KANDEL TIYANG JAWI
Keris Wujud Semangat ”Jiwa Jawi”

ki-agengSADERENGIPUN Kula badhe ngaturaken pamawas bilih kula mboten badhe gepok senggol pangertosan masyarakat ingkang sampun gumathok ing masyarakat. Gandheng keris-wangkingan utawi duwung punika mujudaken setunggaling piyandelipun tiyang Jawi pramila kula badhe sekedhik mbabar ngengingi duwung gegayutanipun kaliyan gesang. Ancas kula supados kagunan tosan aji saged gesang malih kados wingi uni. Ingkang kedah kita padosi sapunika mboten sanes kados pundi keris taksih saged mupangati dhateng gesang kita sedaya. Pramila saderengipun kula kemutan satunggaling pancadan saking para leluhur ingkang ungelipun:” Janjine dudu jimat kemat, ananging agunging Gusti kang Pinuji”.

Pramila saking punika sepisan, Keris sajatosipun sanes jimat, ananging langkung pun sebat minangka piyandel, minangka sarana memuji-memuja kaagungan Dalem Gusti Ingkang Maha Wikan.

Kaping kalihipun keris mujudaken ilmu sapunika kedah wonten manfaatipun kagem masyarakat. Pramila saking punika kula ibarataken ilmu keris punika kados dene madosi intinipun kelapa.

Menapa ta sajatosipun inti wohing kelapa punika?

Madosi wosing kelapa sami kemawon kados dene mburu maknanipun keris kagem panggesanganing manungsa.
Ing mriku kita saged kepanggih sepet kang migunani kagem masyarakat. wonten ugi bathok, wonten daging kelapa, toya kelapa, lisah kelapa ingkang saged kagem nggoreng menapa kemawon. Ananging sayektosipun minyak punika ugi saget pun ginakaken kagem penerangan. Maksudipun menapa saget menungsa punika dados oboring utawi coloking manungsa sanesipun.?

Nalika kita mbedhah kelapa, kathah perangan ingkang migunani tumraping manungsa, ananging ingkang pun padosi manfaat kelapa ingkang saget dados simbol kepentinganipun tiyang kathah.

Kita manungsa punika namung sarana. Pramila sajatosipun keris punika Ngelmu gesang. Mila lajeng kita sebat minangka wujud semangat Jiwa Jawi. Semangat gesang kearifan Jawa. Jawa saking tembung -javana-ingkang maksudipun ‘arif wicaksana’.

Punika maknanipun keris-mengker karana aris. Mengker sarana wicaksana. Maksudipun tentunipun nglampahi sedaya ayahan kanthi gesang ingkang wicaksana.

Pramila nggilut donyaning paduwungan ing alam modern punika sejatosipun kedah saged nyundhukaken pakerisan
dhateng suasana alam, maos dhiri pribadi, lan saged maos kekajenganipun Ingkang Akarya Gesang. Keris mujudaken simbol kapribaden, piyandel, sipat kandel. Satunggaling kapitayan ingkang mboten saget ginugat.

Keris gadhah makna lan isi. Sepisan kedah pun sadhari bilih keris punika isi piwulang-wewarah, pituduh, pangarih-arih, kagem gesang ingkang sae cundhuk kaliyan pangajeng-ajenging manungsa ingkang wicaksana.

Manungsa kepenging gesang malih nyawiji kaliyan Penciptanipun. Ing keris sadaya punika pun wujudaken wonten ing pangertosan ‘sangkan paraning dumadi’.
pramila sacara fisik keris nggambaraken harapan lan ugi pitedah supados manungsa sanityasa ngucap lan jumangkah kanthi lelandhesan ingkang pun gambaraken wonten keris.

Gambaran punika pun adopsi ing wujud ‘dapur’, sarta ‘pamor’ ugi ‘ricikan’ ing keris. Kabudayan keris punika luwes nggambaraken usaha manungsa tumuju marang Maha Penciptanipun.

Keris lajer saha keris luk mujudaken semangat “Teguh ing niat, luwes ing pelaksanaanipun”. Manungsa katuntut wicaksana. Keris sajatosipun wujud piranti perang. Ananging sapunika pirantos punika manjalma dados piranti kagem merangi dhiri pribadhi.

Galeri Keris ono ing kerispusaka.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s